Katalog towarów

 • Odzież, obuwie
 • Wszystko dla domu
 • Meble
 • Medyczne towary
 • Technika AGD RTV
 • Komputery, oprogramo
 • Zdrowie i uroda
 • Wszystko dla dzieci
 • Budownictwo, remont
 • Produkty i napoje
 • Prezenty, kwiaty
 • Narzędzia
 • Bezpieczeństwo i och
 • Przemysłowy sprzęt
 • Telefony
 • Auto i moto
 • Audio, wideo, foto
 • Lotnictwo, kolej, wo
 • Sad, ogród
 • Towary dla zwierząt
 • Elektryczny sprzęt
 • Gospodarstwo rolnicz
 • Wyroby jubilerskie
 • Książki, towary dla
 • Metale
 • Sprzęt muzyczny
 • Nieruchomość
 • Rozrywka i czas woln
 • Różne
 • Sport i rekreacja
 • Surowce i materiały
 • Sztuka,antyki
 • Tektura, skóra, futr
 • Chemia
 • Towary dla dorosłych
 • Usługi
 • Wszystko dla biznesu
 

Umowa użytkownika

UMOWA KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO TIUS.PL

Niniejsza Umowa użytkownika (zwane dalej „Użytkownikiem”), które korzystają z usług Portalu na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

Niniejsza Umowa jest umową publiczną i rejestrując się na Portalu, a także korzystając z dowolnej usługi lub korzystając z ich funkcjonalności, każda osoba fizyczna lub prawna (dalej - Użytkownik) wyraża bezwarunkową zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy. Umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania lub zaprzestania korzystania z usług Portalu.

W niniejszej Umowie następujące pojęcia są używane w następującym znaczeniu: prawo autorskie - osobiste prawa niematerialne i majątkowe, które powstają od autora w związku z tworzeniem jego utworu i podlegają ochronie prawnej;

konto - konto użytkownika;

content - informacyjnie istotna zawartość systemu informatycznego;

informacje poufne - informacje będące własnością, wykorzystywanie i usuwane przez osoby fizyczne lub prawne, w stosunku do których nałożone są specjalne restrykcyjne warunki dostępu i rozpowszechniania.

tajemnica przedsiębiorstwa - poufne informacje o charakterze społeczno-gospodarczym o znaczeniu niepaństwowym, mające rzeczywistą lub potencjalną wartość handlową dla przedsiębiorstwa, w stosunku do których wprowadzono specjalny reżim zapewniający ich poufność i dostęp.

login - alfanumeryczny zestaw znaków identyfikujący użytkownika sieci komputerowej;

hasło - tajne słowo lub ciąg znaków mające na celu potwierdzenie osoby lub jej praw;

portal – serwis udostępniający internautom różne usługi interaktywne, które działają w ramach serwisu;

link - wybrany element tekstu, który pozwala przejść do innej części i połączyć się z systemami komputerowymi przechowujący dokumenty hipertekstowe.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Portal oferuje Użytkownikowi swoje usługi (usługi) na warunkach będących przedmiotem Umowy, której aktualna wersja znajduje się na Portalu w odpowiednich sekcjach pod adresem: http://about.tius.pl/. Umowa może zostać zmieniona przez Portal bez uprzedzenia. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Portalu, chyba że nowa wersja Umowy stanowi inaczej.

1.2. Do niniejszej Umowy oraz relacji pomiędzy Użytkownikiem a Portalem powstałych w związku z korzystaniem z usług zastosowanie ma prawo Ukrainy. Wszędzie w tekście niniejszej Umowy, o ile nie zaznaczono inaczej, termin „ustawodawstwo” oznacza ustawodawstwo Ukrainy.

1.3. Użytkownik i Portal wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów Ukrainy we wszelkich sprawach prawnych związanych z realizacją niniejszej Umowy. Niemniej jednak Użytkownik zgadza się, że Portal ma prawo do stosowania wyłącznych środków prawnych w dowolnej jurysdykcji.

1.4. Korzystanie z usług Portalu reguluje aktualna Umowa, a także lokalne umowy dotyczące korzystania z niektórych usług Portalu.

1.5. Wszystkie produkty oprogramowania są chronione prawami własności intelektualnej oraz odpowiednimi przepisami ukraińskimi i międzynarodowymi.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Portal oferuje użytkownikom dostęp do szerokiej gamy informacji. Wszystkie istniejące usługi (usługi), jak również rozwój lub dodanie nowych są przedmiotem niniejszej Umowy.

2.2. Użytkownik rozumie i zgadza się, że wszystkie usługi są świadczone „tak jak są” i że Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, awarie, nieprawidłową lub opóźnioną dostawę, usunięcie lub niezapisanie jakichkolwiek danych osobowych.

3. Informacje Portalu

3.1. Wszystkie informacje zamieszczone w Portalu są publicznie dostępne, z wyjątkiem zawartych w usługach pocztowych Użytkownika. Takie informacje, które są swobodnie dostępne dla wszystkich użytkowników za pośrednictwem Portalu, uważane są za publicznie dostępne. Dostęp oznacza przyznanie użytkownikom prawa do publicznego przeglądania.

3.2. Na Portalu nie ma cenzury, ale wszelkie informacje zamieszczane przez Użytkownika muszą być zgodne z kierunkiem informacyjnym Portalu, etyką, obyczajami, obyczajami prowadzenia działalności, a także z obowiązującymi przepisami.

3.3. Portal może również zbierać, łączyć i przechowywać anonimowe informacje o osobach odwiedzających Portal, rodzaju zainteresowań odwiedzających, ich zainteresowaniach, charakterze zakupów, preferencjach muzycznych itp. Dane te mogą być następnie wykorzystane do modelowania zawartości Portalu i reklam, aby lepiej go zrozumieć. Ponadto Portal może również udostępniać zbiorcze informacje o Użytkownikach reklamodawcom, partnerom biznesowym, sponsorom i innym podmiotom trzecim. Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę na ww. działania Portalu. Rejestrując się w Portalu Użytkownik udziela Portalowi, w tym w osobie jego upoważnionych osób (osoby prawne i osoby fizyczne – przedsiębiorcy, którzy go reprezentują i na rzecz których zawierane są umowy z Użytkownikami), zgodę na umieszczenie wszystkich jego danych osobowych zawartych w Portalu do bazy danych osobowych odpowiednich osób upoważnionych, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych i ich udostępnienie osobom trzecim, bez uzyskania dodatkowej zgody i/lub zawiadomienia, w celu zapewnienia administracyjnych, prawnych, pracowniczych , stosunków gospodarczych, podatkowych i podatkowych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej, zapewniających efektywne działanie Portalu. Rejestrując się w Portalu Użytkownik potwierdza, że ​​został poinformowany o umieszczeniu jego danych osobowych w bazie danych osobowych osób upoważnionych Portalu oraz został zapoznany z celem przetwarzania jego danych osobowych. dane. Portal może gromadzić następujące informacje o Użytkowniku: imię, nazwisko, patronimik, osoba upoważniona firmy, nazwa firmy, dane firmy, numery kontaktowe, adres e-mail, adres siedziby firmy i inne.

3.4. Usługi portalu mogą zawierać łącza do innych zasobów. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Portal nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych zasobów i ich zawartości, a także za jakiekolwiek konsekwencje związane z korzystaniem z tych zasobów.

4. Prawa własności Portalu

4.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługi Portalu i wszystkie niezbędne programy z nimi związane zawierają tajemnice handlowe, które są chronione prawem własności intelektualnej i innymi aktami prawnymi (w tym międzynarodowymi), a treści przekazywane Użytkownikowi w procesie korzystania usługi chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami i innymi stosownymi przepisami.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, nie powielać ani nie kopiować, sprzedawać ani odsprzedawać jakiejkolwiek części usług (usług) Portalu, chyba że Użytkownik posiada specjalne zezwolenie udzielone na podstawie odrębnej umowy z Portalem. Użytkownik nie może (i nie może zezwolić innym) na kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych technologii, ujawnianie technologii lub jej dekompilację lub podejmowanie innych prób usunięcia kodu źródłowego oprogramowania lub jego części.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika

5.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z usług Portalu w ramach niniejszej Umowy. W tym:

5.1.1. Użytkownik ma prawo zarejestrować swoją firmę w Portalu poprzez dodanie jej do katalogu firm i/lub zarejestrować się osobiście. Rejestrując się w Portalu, użytkownik rejestruje nazwę domeny subdomeny tius.pl i ponosi osobistą odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, praw własności intelektualnej osób trzecich z jej wykorzystaniem.

5.1.2. Użytkownik ma prawo do tworzenia strony internetowej lub sklepu internetowego za pomocą usług i funkcjonalności Portalu oraz nieodpłatnego korzystania z niego. Użytkownik może również zakupić dodatkowe płatne funkcje i usługi zgodnie z aktualnymi cenami.

5.2. Użytkownicy Portalu zobowiązani są do poszanowania i nienaruszania praw autorskich, praw własności intelektualnej osób trzecich, przestrzegania ustalonych tradycji i etyki w Internecie, nie nadużywania możliwości Portalu do celów sprzecznych z dobrymi obyczajami, etyką, obyczajami biznesowymi.

5.3. Użytkownik zobowiązuje się do podawania prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji w zakresie zagadnień oferowanych w kartach rejestracyjnych Portalu (wnioskach, ankietach itp.) oraz do aktualizowania tych informacji. Jeżeli Użytkownik poda nieprawidłowe informacje lub Portal ma uzasadnione powody, by sądzić, że podane przez Użytkownika informacje są niekompletne lub niedokładne, Portal ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika oraz odmówić Klientowi korzystania ze swoich usług (lub części tego). Portal zastrzega sobie prawo do żądania w każdym czasie potwierdzenia przez Użytkownika danych podanych podczas rejestracji oraz do żądania w tym zakresie dokumentów potwierdzających, których nieprzedstawienie w ocenie Portalu może być równoznaczne z podaniem nieprawdziwych informacji oraz konsekwencje.

5.4. Użytkownik rozumie i akceptuje, że wszystkie informacje, dane, teksty, programy, muzyka, dźwięki, zdjęcia, grafiki, filmy, wiadomości i inne materiały („treść”) udostępnione lub udostępnione prywatnie, są odpowiedzialne za osobę, która stworzyła lub przesłała zawartość. Oznacza to, że Użytkownik, a nie Portal, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści, które Użytkownik pobiera, wysyła, transmituje lub w jakikolwiek inny sposób udostępnia za pośrednictwem usług Portalu. Portal nie kontroluje treści przesyłanych za pośrednictwem swoich usług i dlatego nie gwarantuje dokładności, kompletności ani jakości tych treści. Użytkownik rozumie, że korzystając z usług Portalu, Użytkownik może zobaczyć treści obraźliwe, niegodne lub kontrowersyjne. W żadnym wypadku Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści tworzone przez użytkowników jego usług. Użytkownik zobowiązany jest do starannego i okresowego sprawdzania wszelkich informacji o oferowanych w jego imieniu towarach i usługach, zamieszczonych w Portalu, a w przypadku znalezienia nieprawidłowych informacji, poprawiania ich lub, w przypadku braku możliwości poprawienia, poinformowania Portalu.

5.5. Użytkownicy zobowiązani są do rzetelnego wypełniania swoich zobowiązań wobec klientów (osób, które złożyły w Portalu zamówienia na odpowiednie towary/usługi), w szczególności Użytkownicy zobowiązują się: - terminowo, ale nie później niż 3 dni kalendarzowe (o ile nie określono inaczej) ), przetwarzać odpowiednie zamówienia na towary/usługi użytkownika, o których informacja jest zamieszczona w Portalu; - terminowego informowania Klientów o niemożności dostarczenia towaru/usługi w uzgodnionym przez strony terminie z obowiązkowym wskazaniem przyczyn i wyjaśnieniem warunków ich zobowiązań wobec kupującego; - terminowego rozpatrywania i udzielania uzasadnionej odpowiedzi na reklamacje, roszczenia i sugestie Klientów związane z działalnością Użytkownika w Portalu.

5.6. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Portalu w celu:

5.6.1. zamieszczanie, wysyłanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne sposoby publikowania materiałów, które są nielegalne, szkodliwe, groźne, moralnie obraźliwe, zniesławiające, naruszające prawa autorskie, nienawistne i/lub dyskryminujące;

5.6.2. podszywanie się pod inną osobę lub przedstawiciela organizacji lub społeczności bez wystarczających do tego uprawnień oraz wprowadzanie w błąd co do właściwości i cech jakichkolwiek towarów/usług;

5.6.3. zamieszczanie, przesyłanie, transmitowanie lub w jakikolwiek inny sposób publikowania materiałów, do udostępniania których Użytkownik nie jest uprawniony z mocy prawa lub w ramach jakiegokolwiek stosunku umownego;

5.6.4. zamieszczanie, wysyłanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne sposoby publikowania materiałów, które mają wpływ na jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności i/lub prawa autorskie i pokrewne prawa osób trzecich, do których Użytkownik nie jest uprawniony;

5.6.5. umyślne naruszenie ustawodawstwa lub norm prawa międzynarodowego;

5.6.6. zamieszczając informacje o towarach, które do niego nie należą lub usługach, które nie są przez niego świadczone, zamieszczając informacje o towarach lub usługach Użytkownik potwierdza, że ​​ma prawo do sprzedaży tych towarów lub świadczenia tej usługi zgodnie z przepisami prawa krajów, w których są realizowane.

5.7. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik może za pomocą wybranego przez siebie loginu (unikalna symboliczna nazwa konta) i hasła uzyskać dostęp do spersonalizowanej części usług Portalu. Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swojego loginu i hasła, a także za wszystko, co zostanie wykonane w Portalu pod loginem i hasłem Użytkownika. Portal ma prawo zabronić korzystania z niektórych loginów. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Portalu o każdym przypadku nieuprawnionego (niedozwolonego przez Użytkownika) dostępu za pomocą loginu i hasła Użytkownika i/lub naruszenia bezpieczeństwa, a także o tym, że Użytkownik samodzielnie wykonuje bezpieczne zakończenie hasło (przycisk Zakończ) po każdej sesji z Usługami Portalu i zapewnić poufność hasła dostępu do Usług Portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie danych, które może nastąpić w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej części Umowy.

5.8. Jeżeli Użytkownik dowie się o nieuprawnionym użyciu własnego loginu i hasła, musi niezwłocznie powiadomić Portal na adres e-mail info@tius.pl.

5.9. Użytkownik zobowiązuje się do rozwiązywania sporów i zaspokojenia roszczeń osób trzecich dotyczących materiałów zamieszczonych w imieniu Użytkownika w Portalu lub do zwrotu szkód (w tym kosztów sądowych) wyrządzonych Portalowi w związku z roszczeniami i pozwami, których podstawą było umieszczanie materiałów przez Użytkownika.

6. Prawa i obowiązki Portalu

6.1. Portal ma prawo do wypełnienia zasobu informacjami uzyskanymi z otwartych źródeł. Portal wykorzystuje te informacje, aby usługi były użyteczne i wygodne dla Użytkownika.

6.2. Portal ma prawo do pobierania opłaty za świadczone usługi, co regulują odrębne umowy. Kolejność płatności, warunki naliczenia środków regulują odrębne umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem.

6.3. Portal ma prawo do prowadzenia prac prewencyjnych w kompleksie programowo-sprzętowym Portalu z czasowym wstrzymaniem prac, powiadamiając użytkowników Portalu w przystępnej formie. W przypadku wystąpienia siły wyższej, a także wypadków lub awarii w zespołach programowo-sprzętowych współpracujących z Portalem osób trzecich lub działań osób trzecich mających na celu zawieszenie lub rozwiązanie Portalu możliwe jest rozwiązanie Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

6.4. Portal zastrzega sobie wyłączne prawo, bez obowiązku Użytkownika, za uprzednim zawiadomieniem w Portalu, do zmiany lub zakończenia działania tego zasobu lub świadczonych na nim usług oraz usunięcia (czasowego lub stałego) danych podanych przez Użytkownika, a także zmienić warunki i koszt świadczenia usług surowcowych.

6.5. Portal w swojej działalności zajmuje się materiałami tworzonymi przez osoby trzecie i zamieszczanymi w Portalu lub Internecie. Portal nie ponosi odpowiedzialności za: - treść materiałów otrzymanych przez Użytkownika w wyniku korzystania z Portalu; - rzetelność informacji, jakości towarów, prac i usług zamieszczanych w Portalu przez Użytkowników; - jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody i utracone korzyści, nawet jeśli były one wynikiem korzystania lub niemożności korzystania z Portalu; - konsekwencje wykorzystania otrzymanych informacji; - możliwa niezgodność wyników uzyskanych podczas użytkowania z oczekiwaniami Użytkownika; - niemożność korzystania z Portalu z jakiegokolwiek powodu; - niemożność przechowywania, niedokładność, nieprawidłowe lub nieterminowe podanie jakichkolwiek danych i informacji; - konsekwencje wykorzystania informacji w transakcjach handlowych, kredytowych i innych transakcjach handlowych; - straty bezpośrednie lub pośrednie, a także wszelkie straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Portalu; - nieautoryzowany dostęp do komunikacji Użytkownika; - działania jakiejkolwiek osoby trzeciej w stosunku do Użytkownika Portalu; za korzystanie przez użytkowników z zarejestrowanych przez nich nazw domen subdomeny tius.pl, a także za treść wszelkich materiałów publikowanych w serwisach o takiej nazwie domeny subdomeny tius.pl.

6.6. Portal nie gwarantuje, że: usługi będą spełniały wymagania Użytkownika i będą świadczone w sposób ciągły, szybki, rzetelny i bezbłędny; wszystkie błędy w programach zostaną poprawione; informacje i usługi będą świadczone w sposób ciągły, szybki, rzetelny i bezbłędny; wyniki, które można uzyskać za pomocą informacji i usług, będą dokładne i wiarygodne; jakość każdego produktu, usługi, informacji i innych informacji uzyskanych dzięki korzystaniu z Portalu spełni oczekiwania i wymagania Użytkownika.

6.7. Informacje otrzymane przez Portal mogą być przez Portal wykorzystywane według własnego uznania, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej.

6.8. Portal ma prawo do wysyłania do Użytkowników mailingów o dowolnej treści, która nie jest zabroniona przez obowiązujące przepisy prawa.

6.9. Portal ma prawo zażądać od Użytkownika numeru telefonu komórkowego, aby przekazać Użytkownikowi określony rodzaj informacji za pośrednictwem jego telefonu komórkowego, w celu wysokiej jakości korzystania z Portalu.

6.10. Pobieranie jakichkolwiek informacji lub materiałów z Portalu odbywa się na własne ryzyko. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utratę informacji lub uszkodzenie komputera w wyniku pobrania informacji z Portalu.

6.11. W przypadku wystąpienia siły wyższej (siła wyższa, a mianowicie: zmiany w przepisach, stan wojenny, ataki/awarie w Internecie, awarie w Internecie i/lub dostawcy hostingu oraz inne okoliczności, które występują niezależnie od woli Portalu i nie można ich odwrócić przez nich) Portal jest zwolniony ze swoich obowiązków na czas trwania tych okoliczności. Jeżeli ważność tych okoliczności trwa dłużej niż 60 dni kalendarzowych, Portal ma prawo, bez dalszego powiadamiania Użytkowników, zakończyć świadczenie usług i nie ponosi odpowiedzialności za takie działania.

7. Zakończenie rejestracji

7.1. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia loginu/hasła Użytkownika oraz usunięcia wszelkich informacji naruszających niniejszą Umowę.

7.2. Portal przestaje również świadczyć swoje odpłatne usługi, jeżeli Użytkownik nie dokonał w terminie płatności za dalsze korzystanie z odpłatnych funkcji Portalu.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Umowa jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Użytkownikiem a Portalem i reguluje korzystanie z usług Portalu przez Użytkownika. Niniejsza Umowa nakłada na Użytkownika takie same obowiązki związane z korzystaniem z innych usług, treści lub oprogramowania, których właścicielem jest osoba trzecia, a zamieszczonych w Portalu.

8.2. O ile dodatkowa umowa pomiędzy Użytkownikiem a Portalem nie stanowi inaczej, wszelkie roszczenia Użytkownika, zapytania, pytania, wszelką inną korespondencję należy kierować na adres e-mail info@tius.pl.

8.3. Portal jest zobowiązany do ustosunkowania się do interesującej go kwestii i przesłania odpowiedzi na adres e-mail wskazany w reklamacji. Roszczenia anonimowe lub roszczenia, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika na podstawie danych podanych przez niego podczas rejestracji, nie są uwzględniane.

8.4. Żadne z postanowień Umowy nie może być rozumiane jako ustanowienie pomiędzy Użytkownikiem a Portalem stosunku agencyjnego, stosunku dystrybucyjnego, stosunku wspólnego przedsięwzięcia, osobistego stosunku pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku, który nie został wyraźnie uregulowany odrębną pisemną umową.

8.5. Uznanie przez sąd jakiegokolwiek postanowienia Umowy za nieważne lub niepodlegające egzekucji nie pociąga za sobą nieważności pozostałych postanowień Umowy.

9. Informacje prawne

9.1. Korzystając z Portalu, Użytkownik niniejszym potwierdza, że ​​w pełni zgadza się z niniejszymi warunkami korzystania z Portalu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

9.2. Dozwolone jest kopiowanie, wykorzystywanie lub cytowanie dokumentów, które są publicznie dostępne w Portalu, ale pod warunkiem, że będą one wykorzystywane zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa, wyłącznie w odniesieniu do strony, z której zostały pobrane.